Księgowość organizacji pozarządowych


Księgowość organizacji pozarządowych – sektor tych organizacji określany jest nazwą non-profit z uwagi na to, że ich działalność nie kieruje się potrzebą osiągania zysku. Organizacje pozarządowe swoją działalność opierają na pracy wolontariuszy, a ich nazwa podkreśla niezależność od administracji rządowej.

Księgowość organizacji pozarządowych – sektor tych organizacji określany jest nazwą non-profit z uwagi na to, że ich działalność nie kieruje się potrzebą osiągania zysku. Organizacje pozarządowe swoją działalność opierają na pracy wolontariuszy, a ich nazwa podkreśla niezależność od administracji rządowej.

Zostały zdefiniowane w Roz. Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w spr. zasad prowadzenia rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539).

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą, która wynika z przepisów regulującychfunkcjonowanie tych organizacji na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104). Art. 34 mówi, że: „Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków”. 

Działalność ta ma jedynie charakter pomocniczy i służy realizacji celów statutowych. Jednakże konieczne jest wyodrębnienie księgowe tych dwóch form działalności. Na przykład możliwe jest wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie można ograniczyć wykorzystania go w działalności statutowej.

Organizacje pozarządowe podejmujące działalność gospodarczą powinny zgłosić ten fakt w Urzędzie Statystycznym i w Urzędzie Skarbowym ze względu na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem od towarów i usług.

Prowadząc obliczenia finansowe należy rozdzielić koszty statutowe i administracyjne w sposób racjonalny i przejrzysty. Za koszty statutowe można uważać koszty związane z realizacją danego programu, którego cel jest zgodny z celami statutowymi jednostki, np. wynajem sali, wynagrodzenia wykładowców, wyżywienie uczestników, materiały szkoleniowe, materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe lub bankowe ściśle związane z przygotowaniem programu.

Za koszty administracyjne można uważać inne koszty, które nie zostały zakwalifikowane jako statutowe, np. materiały biurowe, remonty, sprzątanie biura. Część kosztów będzie wspólna dla obu działalności powinny być jednak rozdzielone umownym wskaźnikiem procentowym na źródła finansowania odpłatne i nieodpłatne.

Rozdzielone powinny być również przychody na statutowe oraz przychody z działalności gospodarczej. Źródła przychodów ze statutowej działalności nieodpłatnej to min. przychód z tyt. 1% odpisu podatku, przychody ze składek członkowskich, zbiórki publiczne, dotacje, darowizny, spadki itp. Ważnym elementem jest opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont, ustalenie kont księgi głównej, zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych.