Księgowość społek z udziałem kapitału zagranicznego

Księgowość społek z udziałem kapitału zagranicznego

Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Księgowość społek z udziałem kapitału zagranicznego

Księgowość społek z udziałem kapitału zagranicznego

W chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obserwuje się zwiększony napływ kapitału zagranicznego do polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko wielkich korporacji, ale tez małych i średnich przedsiębiorstw. Napływający kapitał może mieć np. formę funduszy strukturalnych, ale pochodzić może również od zagranicznych przedsiębiorstw lub osób fizycznych.

Podmiot z udziałem kapitału zagranicznego jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości, dlatego też w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i obciążające go koszty. Zasada ta dotyczy zawsze danego roku obrachunkowego, niezależnie od terminu zapłaty należności. Np. wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2007 r., a dotyczące grudnia 2006 r., powinny zostać zaksięgowane w grudniu 2006 r. Podobnie jest w stosunku do składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy oraz FGŚP. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego powinny posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjętą zasadę – politykę rachunkowości.

Musi ona zawierać: - określenie roku obrotowego i wyznaczenie okresów sprawozdawczych - metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – zakładowy plan kont, wykaz kont księgi głównej, klasyfikacja zdarzeń, konta pomocnicze i ich powiązania z księgą główną - wykaz ksiąg rachunkowych lub elektroniczny wykaz zbiorów danych na komputerowych nośnikach pamięci - opis przetwarzania danych lub opis systemu informatycznego zawierający wykaz programów, procedur, funkcji wraz z opisem zasad ochrony danych - system służący ochronie danych, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów Obsługa podmiotu z udziałem kapitału zagranicznego wymaga przede wszystkim swobodnego komunikowania się w językach obcych oraz dostosowania się do specyficznych wymagań.

Więcej informacji pod linkiem Księgowość społek z udziałem kapitału zagranicznego
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

This is an example blockquote in action: