Najważniejsze akty prawne w księgowości

Najważniejsze akty prawne w księgowości

Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Najważniejsze akty prawne w księgowości

Najważniejsze akty prawne w księgowości

Najważniejsze akty prawne w księgowości - Podstawowym aktem prawnym pracy w księgowości we wszystkich sektorach gospodarki jest: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994, która wytycza dopuszczoną ustawą, politykę rachunkowości. Stworzenie polityki rachunkowości wynika wprost z ustawy i jest obowiązkiem każdej jednostki, a za jego niedopełnienie odpowiada bezpośrednio kierownik jednostki.

Ustawa o rachunkowości określa tylko główne ramy, dając możliwość stworzenia indywidualnego i niepowtarzalnego systemu rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki działalności. Możliwe jest zastosowanie uproszczeń, pod warunkiem realizowania obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej. Kolejnym ważnym aktem prawnym jest: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. określająca zasady naliczania podatku bezpośredniego obejmującego dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Wynika on z szeregu innych uregulowań prawnych między innymi z Konstytucji RP, ustaw, rozporządzeń oraz umów międzynarodowych. Podatek dochodowy obejmuje wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, które zostały zakwalifikowane do kategorii zwolnień. W świetle ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnychz dnia 15 lutego 1992 r. określa regulacje prawne dotyczące podatku od dochodów spółek czyli osób prawnych. Podatnikami tego podatku są wszelkie przedsiębiorstwa, niezależnie od faktu w jaki sposób osobowość prawną nabyły. Ponadto jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. czyli podatku od wartości dodanej (VAT). Jest aktem prawnym regulującym zasady naliczania podatku pośredniego, obrotowego, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób wpływać na ostateczną cenę towaru lub usługi, przenosząc go na kolejne fazy obrotu. Podatnikami są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Natomiast zwolnieniu podlegają organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej.

Więcej informacji pod linkiem Najważniejsze akty prawne w księgowości
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

This is an example blockquote in action: