Certyfikat księgowy

Certyfikat księgowy

Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Certyfikat księgowy

Certyfikat księgowy

Procedura uzyskania certyfikatu księgowego określona została w rozporządzeniu Min. Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. Zgodnie z tego rozporządzenia certyfikat księgowy wydawany jest przez Ministra Finansów. Osoba ubiegająca się powinna spełniać następujące warunki: - posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych - być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdz. 9 ustawy o rachunkowości - mieć udokumentowany co najmniej jeden z następujących warunków:

1. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomiczne oraz udokumentowaną trzyletnią praktykę w księgowości. 2. Posiadanie wykształcenia wyższego lub równorzędnego oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz udokumentowaną trzyletnią praktykę w księgowości. 3. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, udokumentowaną dwuletnią praktykę w księgowości oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy organizowane są przez Ministerstwo Finansów dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Z powyższych wymogów zwolnione są osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu lub o przystąpienie do egzaminu składają w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów poniższe dokumenty: - stosowne podanie, które powinno zawierać następujące dane: numer PESEL, nr i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. - dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości - stosowne oświadczenia do wykonywania czynności prawnych - dokumenty potwierdzające wykształcenie Kopie powyższych dokumentów powinny być potwierdzone przez notariusza. W wypadku składania tych dokumentów nie uiszcza się opłaty skarbowej, jednak osoba zakwalifikowana do egzaminu ponosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 480 zł.

Więcej informacji pod linkiem Certyfikat księgowy
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

This is an example blockquote in action: