Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Podatek

– obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Certyfikat księgowy

Procedura uzyskania certyfikatu księgowego określona została w rozporządzeniu Min. Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. Zgodnie z tego rozporządzenia certyfikat księgowy wydawany jest przez Ministra Finansów. Osoba ubiegająca się powinna spełniać następujące warunki: - posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych - być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdz. 9 ustawy o rachunkowości - mieć udokumentowany co najmniej jeden z następujących warunków:

1. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomiczne oraz udokumentowaną trzyletnią praktykę w księgowości. 2. Posiadanie wykształcenia wyższego lub równorzędnego oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości oraz udokumentowaną trzyletnią praktykę w księgowości. 3. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, udokumentowaną dwuletnią praktykę w księgowości oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy organizowane są przez Ministerstwo Finansów dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Z powyższych wymogów zwolnione są osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu lub o przystąpienie do egzaminu składają w Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów poniższe dokumenty: - stosowne podanie, które powinno zawierać następujące dane: numer PESEL, nr i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. - dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości - stosowne oświadczenia do wykonywania czynności prawnych - dokumenty potwierdzające wykształcenie Kopie powyższych dokumentów powinny być potwierdzone przez notariusza. W wypadku składania tych dokumentów nie uiszcza się opłaty skarbowej, jednak osoba zakwalifikowana do egzaminu ponosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 480 zł.

Więcej informacji pod linkiem Certyfikat księgowy
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

Galeria