Czynności kontrolne w księgowości


Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy.

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego. Kontrola może również obejmować sposób gospodarowania środkami publicznymi. Można kontrolę przeprowadzić zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostki: Możliwy zakres kontroli to:

 • badanie zgodności ksiąg rachunkowych z prawem bilansowym i przepisami w zakresie finansów publicznych
 • sprawdzanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym poprawności wyceny
 • sprawdzanie kompletności zapisów i czy zostały ujęte w odpowiednim okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadami rachunkowości
 •  sprawdzenie formalnych, rachunkowych i merytorycznych zapisów księgowych
 •  sprawozdawczość
 •  sprawdzenie zrealizowanych przez jednostkę dochodów w odniesieniu do planu finansowego
 •  analiza wydatków i poniesionych przez jednostkę kosztów
 •  badanie gospodarności w zakresie gospodarki kasowej
 •  ocena przepływów pieniężnych w odniesieniu do płynności finansowej

Osobą odpowiedzialną za całość prowadzonej w jednostce gospodarki finansowej jest jej kierownik. Również on sprawuje kontrolę nad wszystkimi jej pracownikami. Przy powszechnym stosowaniu programów komputerowych w księgowości, niezbędna jest kontrola nad wszystkimi systemami informatycznymi. W praktyce stosowane są dwie grupy czynności kontrolnych dla tych systemów:

 •  kontrole ogólne – odnoszące się do poszczególnych elementów programu
 • kontrole aplikacyjne – odnoszące się do podsystemów rachunkowości